117 പുതിയ ഇമോജികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ട്രാൻസ്‍ജിൻഡർ ഇമോജിസ് ഉൾപ്പെടുത്തി. സംപൂർണ്ണ ലിസ്റ്റ് കാണാം

2020ൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന 117 പുതുപുത്തൻ ഇമോജികളുടെ(Emoji) പട്ടിക തയാറായി. Unicode consortium ആണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.2020 ൻറെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഇമോജികൾ ലഭിക്കും

Video: Emojipedia.

People Hugging,Italian Hand Gesture,Lung,Worm,Transgender Flag തുടങ്ങിയവ ആണ് ശ്രേദ്ധേയമായ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ

സംപൂര്ണമായ ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

Emoji,117,new, Emojipedia
Image Courtesy:Emojipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
Pinterest
Close Bitnami banner
Bitnami